افتتاح فودکورت هروی سنتر
در سایه الطاف بیکران یزدان بی همتا و در کنف حمایت اعضا محترم مجتمع هروی سنتر، در مورخ 96/05/05 شاهد افتتاح فودکورت کم نظیر خود بود. ادامه

هروی سنتر

امکانات مجموعه

درباره هروی سنتر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ «ﻫﺮوي ﺳﻨﺘﺮ» ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎري وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎي اﻃﺮاف) در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎري ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮر اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺪاث ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد.