افتتاح فودکورت هروی سنتر

ای که با نامت جهان آغاز شد        مجلس ما هم به نامت باز شد مجلسی کز نام تو زیور گرفت        کار آن از چرخ هم بالاتر گرفت در سایه الطاف بیکران یزدان بی همتا و در کنف حمایت اعضا محترم مجتمع هروی سنتر، در مورخ ۹۶/۰۵/۰۵ شاهد افتتاح فودکورت کم نظیر خود بود. فود کورت هروی سنتر که ...
13 مرداد 1396
By :
Comments : Off