ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ «ﻫﺮوی ﺳﻨﺘﺮ» ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﻃﺮاف) در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮر اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺪاث ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﺑﻨﺪی و ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰی و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و دلﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪروز دﻧﯿﺎ، ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.